Ogólne Warunki Handlowe

Crew United Lutz und Zenglein GbR, Fraunhoferstraße 6, D-80469 München (zwana dalej „CU”)

Ważne od: 01.08.2023

1. Zakres stosowania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Użytkowania zawierają podstawowe zasady korzystania z platformy crew-united.com (zwanej dalej platformą) i mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych transakcji i działań prawnych pomiędzy Użytkownikiem(-czką) a CU. Warunki Handlowe Użytkownika(-czki), które odbiegają od niniejszych warunków, nie mają zastosowania. Zmiana tych OWH jest możliwa zgodnie z postanowieniami podanymi w punkcie 20.

2. Usługi bezpłatne i odpłatne, definicje

2.1 Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i Warunków Użytkowania, termin „Użytkownik(-czka) w trakcie rejestracji” oznacza każdego(-ą) Użytkownika(-czkę), który(-a) zarejestrował(a) się w CU lub zlecił(a) swojej agencji zarejestrowanie go/jej, ale którego(-ej) Profil lub inne wprowadzone dane nie zostały jeszcze aktywowane przez CU.

2.2 „Użytkownik(-czka) o statusie Basic” to przede wszystkim każdy(-a) Użytkownik(-czka) zarejestrowany(-a) w CU, którego(-ej) Profil lub inne wpisy są aktywowane przez CU. Korzystanie z Platformy dla Użytkownika(-czki) o statusie Basic jest bezpłatne. Jednak tylko część z dostępnych funkcji jest dostępna dla Użytkowników(-czek) o statusie Basic.

2.3 „Użytkownik(-czka) o statusie Premium” to każdy(-a) Użytkownik(-czka) zarejestrowany(a) w CU, który(-a) zawarł(a) z CU dodatkową Umowę podwyższenia statusu do Premium. Użytkownicy(-czki) o statusie Premium mogą za opłatą korzystać z dodatkowych funkcji Platformy. Po rozwiązaniu Umowy o podwyższeniu statusu Użytkownik(-czka) o statusie Premium zostaje automatycznie zdegradowany(-a) do rangi Użytkownika(-czki) o statusie Basic.

2.4 „Użytkownik(-czka) o statusie Agency complete” to każdy(-a) Użytkownik(-czka) zarejestrowany(a) w CU, który(-a) zawarł(a) z CU dodatkową Umowę podwyższenia statusu do Agency complete. Status ten jest zarezerwowany tylko dla grupy Użytkowników(-czek) „Agencje”. Dzięki temu statusowi nie tylko agencja uzyskuje status Premium, ale także wszystkie stworzone przez agencję profile klientów, którzy sami jeszcze nie aktywowali statusu Premium. Po rozwiązaniu Umowy o podwyższeniu statusu, Użytkownik(-czka) o statusie Agency complete może zostać zdegradowany(a) do rangi Użytkownika(-czki) o statusie Premium lub Użytkownika(-czki) o statusie Basic. W obu przypadkach wszyscy(-tkie) klienci(-tki), którzy(-e) otrzymali(-ły) status Premium bezpłatnie poprzez status Agency complete swojej agencji, zostaną zdegradowani(-e) do statusu Basic.

2.5 „Użytkownik(-czka) o statusie Premium video+” to każdy(-a) Użytkownik(-czka) zarejestrowany(a) w CU, który(-a) zawarł(a) z CU dodatkową Umowę podwyższenia statusu do Premium video+. Po rozwiązaniu Umowy o podwyższeniu statusu, Użytkownik(-czka) o statusie Premium video+ może zostać zdegradowany(a) do Użytkownika(-czki) o statusie Premium lub Użytkownika(-czki) o statusie Basic.

2.6 „Użytkownik(-czka) bez członkostwa” to każda osoba, która nie jest lub już nie jest zarejestrowana w CU, ale której informacje są przechowywane w bazie danych CU dla jednego lub więcej Projektów (punkt 6).

2.7 „Profil” oznacza publicznie dostępny zbiór danych i informacji o osobie lub przedsiębiorstwie, w którym osoba lub przedsiębiorstwo są opisane bardziej szczegółowo i w którym przekazywane są oferowane usługi, jak również odniesienia do osoby lub przedsiębiorstwa.

2.8 „Grupa użytkowników(-czek)” to klasa użytkowników(-czek) o tym samym obszarze działalności [obecnie „Freelancerzy(-rki)”, „Aktorzy(-rki)”, „Producenci(-tki) filmowi(-e) i dystrybutorzy(-rki)”, „Firma” (dostawcy lub producenci produktów, inni usługodawcy itp.) oraz „Agencje”]. CU zastrzega sobie prawo do wyznaczenia w razie potrzeby dodatkowych grup Użytkowników(-czek).

2.9 CU oprócz korzystania z Platformy jako Użytkownik(-czka) o statusie Premium oferuje także dalsze usługi za opłatą.

3. Rejestracja, zawarcie Umowy

3.1 Korzystanie z Platformy jest otwarte dla wszystkich twórców-(czyń) filmowych i telewizyjnych, w szczególności dla grup użytkowników(-czek) wymienionych w punkcie 2.8, a także dla innych dostawców(-czyń) związanych z branżą filmową, telewizyjną i gier. Warunkiem wstępnym umieszczenia w bazie danych jest z reguły wykształcenie i/lub odpowiednie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie lub działalności w przynajmniej jednej branży. Z korzystania z bazy danych są wykluczeni(-one) konsumenci(-tki) w rozumieniu § 13 BGB (niem. Kodeks Cywilny).

3.2 Korzystanie z Platformy wymaga rejestracji Użytkownika(-czki). Użytkownik(-czka) jest zobowiązany(-a) do wybrania grupy użytkowników(-czek), która go/jej dotyczy oraz do podania danych zebranych podczas rejestracji w sposób prawdziwy i kompletny. W przypadku zmiany danych zebranych po rejestracji, Użytkownik(-czka) musi niezwłocznie zaktualizować swoje dane lub, jeśli nie jest to możliwe, poinformować CU niezwłocznie o zaistniałych zmianach. W przypadku, gdy rejestracji dokonuje agencja, powyższe dopełnienie powyższych obowiązków jest po stronie agencji.

3.3 Wielokrotna rejestracja w ramach grupy użytkowników(-czek), pod tą samą nazwą lub pod różnymi nazwami, jest niedozwolona. Jeśli Użytkownik(-czka) oferuje różne usługi, które można sklasyfikować w różnych grupach Użytkowników(-czek), w każdym przypadku dozwolona jest rejestracja w odpowiednich grupach użytkowników(-czek).

3.4 Składając wypełniony formularz rejestracyjny, Użytkownik(-czka) składa do CU niewiążący wniosek o rejestrację. Po podaniu danych rejestracyjnych, Użytkownik(-czka) otrzyma kod aktywacyjny za pośrednictwem wiadomości SMS. Przekazanie kodu aktywacyjnego stanowi ofertę CU na czas określony na zawarcie Umowy z Użytkownikiem(-czką). Za pomocą kodu aktywacyjnego Użytkownik(-czka) może zalogować się do CU w ciągu 14 dni. Po upływie tego okresu traci on ważność; dane Użytkownika(-czki) zebrane podczas rejestracji są automatycznie usuwane.

3.5 Jeżeli Użytkownik(-czka) zarejestruje się u CU w odpowiednim czasie przy użyciu podanego mu/jej kodu aktywacyjnego, jest to równoznaczne z przyjęciem oferty zawarcia Umowy o użytkowanie z CU. Z chwilą rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem(-czką) a jednostką gospodarczą zostaje zawarta Umowa o korzystanie z Platformy. Wraz z rejestracją Użytkownik(-czka) otrzymuje status „Użytkownika(-czki) w trakcie rejestracji”.

4. Dane dostępowe

4.1 Podczas rejestracji Użytkownik(-czka) określa nazwę użytkownika(-czki) i hasło. Nazwa użytkownika(-czki) i hasło użytkownika(-czki) (zwane dalej „danymi dostępowymi”) muszą być utrzymywane w tajemnicy i chronione przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Użytkownik(-czka) jest świadomy(-a), że osoby trzecie mogą bez uprzedzenia wykorzystać dane dostępowe przechowywane w CU do usunięcia lub modyfikacji danych Użytkownika(-czki). W przypadku utraty danych dostępowych lub gdy Użytkownik(-czka) odkryje lub podejrzewa, że jego dane dostępowe są wykorzystywane przez osobę trzecią, Użytkownik(-czka) bez zbędnej zwłoki powiadomi o tym CU i zmieni hasło.

4.2 W przypadku podejrzenia nadużycia danych dostępowych, CU jest uprawniona do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika(-czki).

5. Tworzenie Profili

5.1 Użytkownik(-czka) ma możliwość założenia Profilu w celu zaprezentowania siebie, swojej firmy lub, jeśli jest np. agencją, osób trzecich w ramach Platformy. Utworzone Profile mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez Użytkownika(-czkę).

5.2 Każda osoba lub firma może być reprezentowana na Platformie tylko jednym Profilem w każdej odpowiedniej grupie użytkowników(-czek). Tworzenie duplikatów jest zabronione. Dotyczy to również prezentacji osoby trzeciej przez Użytkownika(-czkę), np. aktora(-ki) już wymienionego(-ej) w bazie danych przez agencję.

5.3 Wszystkie informacje podane przez Użytkownika(-czkę) w ramach Profilu muszą być zgodne z prawdą i w przypadku zmian muszą być niezwłocznie aktualizowane.

5.4 Informacje można wprowadzać wyłącznie w przewidzianych do tego celu polach formularza. Wszelkie ograniczenia nałożone przez formularz lub wymienione w formularzu muszą być przestrzegane. Pole „Strona główna” może zawierać jedynie adres strony głównej Użytkownika(-czki), która odnosi się wyłącznie do osoby Użytkownika(-czki) i służy jego/jej profesjonalnej autoprezentacji. Jeśli Użytkownik(-czka) jest firmą, wolno podać tylko adres oficjalnej strony firmowej.

5.5 W kontekście prezentacji przedsiębiorstwa można odnieść się wyłącznie do usług, które mogą być świadczone przez dane przedsiębiorstwo. Można podać tylko te obszary działalności, w których firma sama prowadzi działalność. Usługi, które muszą być zlecone podwykonawcom(-czyniom), nie mogą być wymieniane.

5.6 Użytkownik(-czka) jest odpowiedzialny(-a) za wszystkie informacje, które wprowadza w Profilu. W szczególności spoczywa na nim/niej obowiązek zapewnienia, że nie zostaną ujawnione żadne dane, które umożliwiłyby bezpośredni kontakt z nim/nią lub z przedstawioną osobą trzecią, chyba że jest to pożądane.

5.7 Użytkownik(-czka) oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony(-a) do zarejestrowania w bazie danych CU każdej osoby, która jest przedmiotem zamieszczonego przez niego/nią Profilu. Jest on(a) zobowiązany(-a) do natychmiastowego usunięcia utworzonych przez siebie Profili osób trzecich, jeżeli ustał stosunek umowny, na którym opiera się wpis.

5.8 Użytkownik(-czka) zobowiązuje się nie zamieszczać żadnych treści niezgodnych z prawem lub odwoływać się do takich treści. Dotyczy to w szczególności przedstawień gloryfikujących przemoc lub wojnę, przedstawień nawołujących do nienawiści rasowej, przedstawień o charakterze pornograficznym lub w inny sposób szkodliwych dla nieletnich oraz treści sprzecznych z przepisami o ochronie godności osobistej.

5.9 Użytkownik(-czka) jest zobowiązany(-a) do przestrzegania wszelkich praw autorskich lub innych praw własności innych osób. CU zwraca uwagę, że korzystanie ze zdjęć i filmów, nawet jeśli są one powielane tylko w części, jest zasadniczo dozwolone tylko za zgodą odpowiedniego(-niej) właściciela(-ki) praw autorskich. Jeśli Użytkownik(-czka) umieszcza na Platformie treści podlegające ochronie, zapewnia tym samym, że jest do tego upoważniony. CU ma prawo do zażądania od klienta odpowiedniego dowodu, że wykorzystanie zostało dokonane za zgodą właściciela praw.

5.10 CU zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Profili bez podania przyczyn lub do usunięcia Profili z Platformy. Jeśli Użytkownik(-czka) jest Użytkownikiem(-czką) o statusie Premium lub Użytkownikiem(-czką) o statusie Agency complete, CU ma do tego prawo tylko wtedy, gdy Profil lub jakiekolwiek indywidualne informacje lub treści w nim ujawnione naruszają niniejsze Warunki Użytkowania lub są w inny sposób niezgodne z prawem. W każdym przypadku, CU zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmiany informacji podanych przez Użytkownika(-czkę).

5.11 Celem prezentacji Użytkownika(-czki) na Platformie jest przedstawienie usług Użytkownika(-czki) i nawiązanie kontaktu z osobami trzecimi, które są zainteresowane tymi usługami. Na przykład, freelancerzy mogą zostać poproszeni o udział w produkcji. Tworząc Profil, Użytkownik(-czka) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości wysyłanych do niego/niej przez osoby trzecie w celu zapytania o usługi Użytkownika(-czki). Jeżeli Użytkownik(-czka) nie aktywował(a) swoich danych kontaktowych, informacje te zostaną przesłane za pomocą specjalnego formularza kontaktowego na stronie internetowej CU. Adres e-mail Użytkownika(-czki) pozostaje ukryty przed nadawcą. Prezentacja Użytkownika(-czki) nie służy natomiast wysyłaniu mu/jej reklam o charakterze ogólnym (np. dla porównywalnych Platform innych dostawców(-czyń)).

6. Projekty, referencje, przejrzystość

6.1 Użytkownik(-czka) ma możliwość ustawienia linków do poszczególnych Projektów filmowych, w których uczestniczył(a), jako referencja swojej firmy lub prezentowanej osoby trzeciej. Pozwala to Użytkownikowi(-czce) nie tylko na zaprezentowanie własnej pracy osobom trzecim, ale także na wyjaśnienie jego/jej roli w Projekcie. Obejmuje to informacje o tym, kto oprócz Użytkownika(-czki) był zaangażowany w Projekt, co jest szczególnie ważne w produkcjach medialnych i stanowi część referencji Użytkownika(-czki). Ponadto baza danych CU zapewnia wysoki stopień przejrzystości w branży medialnej.

6.2 Aby móc przeprowadzić kontrolę referencji poprzez powiązanie jej z Projektem, konieczne jest, aby dany Projekt został już utworzony w bazie danych CU. Jeśli Projekt ten jeszcze nie istnieje, Użytkownik(-czka) może sam go stworzyć. Punkty 5.2, 5.4, 5.8, 5.9 i 5.10 stosuje się odpowiednio. Po utworzeniu Projektu, nie może on być już usunięty przez Użytkownika(-czkę). Również zmiana danych Projektu jest ograniczona, a usunięcie danych osobowych związanych z Projektem jest możliwe tylko na specjalnych warunkach. Użytkownik(-czka) nie ma możliwości usunięcia lub zmiany powiązań innych Użytkowników(-czek) z Projektem.

6.3 Wszystkie informacje wprowadzone przez Użytkownika(-czkę) do Projektu muszą być prawdziwe. Informacje przekazywane przez Użytkownika(-czkę) dotyczące jego/jej działań w ramach Projektu muszą odzwierciedlać rzeczywisty zakres jego/jej działalności i nie mogą wprowadzać w błąd. Tak więc na przykład, zwykła praca tymczasowa musi być wyraźnie określona jako taka.

6.4 Jeżeli Użytkownik(-czka) odkryje, że Projekt zawiera nieprawidłowe informacje, musi powiadomić tym jednostkę certyfikującą bez zbędnej zwłoki.

6.5 Jeśli Użytkownik(-czka) jest Użytkownikiem(-czką) bez członkostwa, dane Użytkownika(-czki), które są przechowywane dla Projektów, nie są z reguły usuwane, ale nadal są wyświetlane w związku z danym Projektem.

7. Pliki multimedialne

7.1 Użytkownicy(-czki) o statusie Premium video+ mają możliwość wgrywania plików multimedialnych na Profil. Pliki multimedialne mogą być przesyłane wyłącznie w celu udokumentowania i udowodnienia osiągnięć i dotychczasowej działalności zawodowej osoby, która je przesyła. Mogą być oglądane przez każdego(-ą) użytkownika(-czkę) Internetu. Umieszczanie kompletnych filmów lub innych utworów, nawet jeśli są one podzielone na pojedyncze fragmenty, jest wyraźnie zabronione.

7.2 Należy w szczególności przestrzegać postanowień punktu 5.9 i punktu 16.

7.3 Pliki multimedialne muszą być zgodne z określonymi specyfikacjami formatu. CU nie jest zobowiązana do przetwarzania plików multimedialnych, w szczególności do dostosowania ich do specyfikacji formatu.

8. Blokowanie i usuwanie treści i kont użytkowników(-czek)

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania przez Użytkownika(-czkę), CU jest uprawniona do zablokowania konta Użytkownika(-czki) oraz do zablokowania lub usunięcia jego Profili i innych treści.

9. Giełdy ogłoszeń

Punkty 5.3, 5.4, 5.8 i 5.9 stosuje się odpowiednio do Ofert mieszkaniowych, Ofert pracy i Giełdy CU. CU zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany lub innej edycji wszelkich zamieszczonych ogłoszeń oraz do usuwania ogłoszeń w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.

10. Korzystanie z danych osobowych

10.1 Dane kontaktowe lub inne dane osobowe innych osób zawarte w Platformie lub o których Użytkownik(-czka) dowiedział(a) się w inny sposób w trakcie korzystania z Platformy, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu rozpoczęcia transakcji umownych, w których dana osoba wyraźnie wyraziła zainteresowanie na podstawie swojego Profilu. Zabrania się wykorzystywania takich danych do jakichkolwiek innych celów reklamowych, w szczególności do reklamowania usług, które konkurują z Platformą CU, oraz do wysyłania niezamówionych reklam w postaci wiadomości e-mail, faksu, SMS lub poczty do osoby, której dane dotyczą, lub do nawiązywania niezamówionych kontaktów telefonicznych z osobą, której dane dotyczą. Ograniczenie to odnosi się również do korzystania z formularzy kontaktowych e-mail.

10.2 Użytkownik(-czka) wyraża zgodę na zapłatę CU kary umownej w wysokości 2500,- EUR za każde naruszenie postanowienia z punktu 10.1; jeżeli naruszenie dotyczy reklamy dla konkurenta(-tki) CU, kara umowna wynosi 7500,- EUR.

11. Usługa powiadomień

11.1 Poprzez aktywację usługi powiadomień, Użytkownik(-czka) wyraża zgodę na wysyłanie przez CU dowolnej liczby takich powiadomień na podany przez niego/nią adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

11.2 Usługa powiadomień jest bezpłatną, dobrowolną usługą świadczoną przez CU. Aby uniknąć wysyłania nieodpowiednich powiadomień, CU będzie wysyłać powiadomienia tylko wtedy, gdy uważa, że istnieje domniemany interes w otrzymaniu informacji dla wszystkich użytkowników(-czek) lub określonych grup użytkowników(-czek).

12. Podwyższenie statusu do Premium, zawarcie Umowy

Składając wypełniony formularz zgłoszeniowy dla odpłatnej usługi statusu Premium, Premium video+ lub Agency complete, Użytkownik(-czka) składa CU ofertę zawarcia odpowiedniej Umowy o podwyższeniu statusu. CU akceptuje ofertę poprzez aktywowanie rozszerzonych funkcji Platformy dla Użytkownika(-czki). Wraz z uruchomieniem tych funkcji zostaje zawarta Umowa o podwyższenie statusu.

13. Płatność

Uzgodniona zapłata za podwyższenie statusu Użytkownika(-czki) do Premium, Premium video+ lub Agency complete jest płatne z góry. Płatność dokonywana jest poprzez wystawienie polecenia zapłaty na rzecz CU lub za pomocą karty kredytowej. Dla Użytkowników(-czek) z siedzibą poza Republiką Federalną Niemiec, płatność może być dokonana tylko kartą kredytową.

14. Zmiany cen

Zmiany cen wchodzą w życie tylko za zgodą Użytkownika(-czki). Nowe ceny zostaną przekazane Użytkownikowi(-czce) pocztą elektroniczną co najmniej na miesiąc przed ich wejściem w życie. Jeżeli Użytkownik(-czka) nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail, uznaje się, ze wyraża on na nie zgodę. Sprzeciw musi być zgłoszony w formie pisemnej. CU poinformuje Użytkownika(-czkę) pocztą elektroniczną o możliwości sprzeciwu, terminie i konsekwencjach braku aktywności Użytkownika.

15. Czas trwania Umowy, zakończenie Umowy

15.1 Umowa pomiędzy Użytkownikiem(-czką) a CU o korzystanie z Platformy jest zawierana na czas nieokreślony.

15.2 Odpłatne podwyższenie statusu Użytkownika(-czki) do Premium, Premium video+ lub Agency complete jest ważne przez okres określony w dokumencie księgowym. Umowa o podwyższeniu statusu zostaje w każdym przypadku milcząco przedłużona o wybrany okres, chyba że jedna ze stron rozwiąże Umowę przed upływem okresu obowiązywania Umowy. Po rozwiązaniu Umowy o podwyższeniu statusu, Użytkownik(-czka) zostaje zdegradowany(-a) i staje się znów Użytkownikiem(-czką) o statusie Premium lub Basic.

15.3 Strony Umowy mogą wypowiedzieć Umowę o użytkowanie, w tym Umowę o podwyższeniu statusu do Premium (video+) lub Agency complete w dowolnym czasie bez okresu wypowiedzenia, jeżeli istnieje ku temu uzasadniony powód. Za uzasadniony powód CU uznaje sytuację, gdy Użytkownik(-czka):

  • nie wpłaca uzgodnionej zapłaty lub nie wpłaca jej terminie,
  • wprowadza fałszywe informacje w Profilach lub Projektach,
  • celowo usuwa lub fałszuje prawidłowe informacje w Projektach,
  • wprowadza informacje do pól formularza, które nie są do tego celu przewidziane,
  • wielokrotnie tworzy duplikaty Profilu lub Projektu, które można mu przypisać lub w inny sposób poważnie narusza niniejsze Warunki użytkowania.

15.4 Jeżeli CU rozwiąże Umowę z ważnego powodu, roszczenie do uzgodnionej zapłaty pozostaje nienaruszone. W szczególności CU nie jest zobowiązana do zwrotu uiszczonych opłat.

16. Odpowiedzialność

16.1 CU ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika(-czkę), które zostały spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, które wynikają z zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych, które są następstwem uszczerbku na zdrowiu, ciele lub życiu, lub za które odpowiedzialność jest przewidziana w niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkt, zgodnie z przepisami ustawowymi. We wszystkich innych aspektach, odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona.

16.2 Użytkownicy(-czki) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przesyłane przez siebie treści i inne dane. CU nie gwarantuje dokładności informacji podanych przez Użytkownika(-czkę).

16.3 Użytkownik(-czka) jest zobowiązany(a-) do wykonywania własnych kopii zapasowych swoich treści, klipów filmowych i innych danych na własnych nośnikach danych. W przypadku utraty danych CU nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydatki poniesione w związku z odzyskiwaniem danych.

17. Zwolnienie z odpowiedzialności

17.1 Użytkownik(-czka) zwalnia CU ze wszelkich roszczeń osób trzecich wobec CU wynikającymi z treści (np. teksty, zdjęcia, wideo, audio) zamieszczonych przez Użytkownika(-czkę) i za które jest on(a) odpowiedzialny(-a). To zwolnienie dotyczy w szczególności wszelkich kosztów wymaganej obrony prawnej CU.

17.2 W przypadku roszczenia wobec CU Użytkownik(-czka) niezwłocznie udostępni CU wszystkie prawdziwe i kompletne informacje potrzebne CU do rozpatrzenia roszczenia i obrony. Jeśli Użytkownik(-czka) zamieścił(a) Profile (np. agencji dla aktorów) i/lub treści (np. teksty, zdjęcia, pliki multimedialne) osób trzecich, Użytkownik(-czka) w szczególności udostępni CU pełnomocnictwo i/lub zgodę takich osób trzecich.

18. Zakaz potrąceń

Użytkownikowi(-czce) nie przysługuje prawo do potrącenia, chyba że roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub CU nie zgłosiła wobec nich sprzeciwu.

19. Przejęcie Umowy przez osoby trzecie

CU jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego z Użytkownikiem(-czką) w całości lub w części na stronę trzecią. Użytkownik(-czka) zostanie powiadomiony(-a) o przejęciu Umowy w formie pisemnej co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem przejęcia. Jeżeli Użytkownik(-czka) nie sprzeciwi się przejęciu na piśmie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia, uznaje się to za wyrażenie zgody. CU poinformuje Użytkownika(-czkę) pocztą elektroniczną o możliwości sprzeciwu, terminie i konsekwencjach braku aktywności Użytkownika(-czki).

20. Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych i Warunkach Użytkowania

20.1 Zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych i Warunkach Użytkowania wchodzą w życie tylko za zgodą Użytkownika(-czki). Nowe warunki zostaną przekazane Użytkownikowi(-czce) pocztą elektroniczną co najmniej na miesiąc przed ich wejściem w życie.

20.2 Jeżeli Użytkownik(-czka) nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail, uznaje się, ze wyraża on(a) na nie zgodę. Sprzeciw musi być zgłoszony w formie pisemnej. CU poinformuje Użytkownika(-czkę) pocztą elektroniczną o możliwości sprzeciwu, terminie i konsekwencjach braku aktywności Użytkownika.

21. Postanowienia końcowe

21.1 Jeśli Użytkownik(-czka) jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, lub jeśli Użytkownik(-czka) nie ma ogólnej jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z lub w związku ze stosunkami handlowymi pomiędzy Użytkownikiem(-czką) a CU jest, według wyboru CU, Monachium lub ogólne miejsce jurysdykcji Użytkownika(-czki). Jednakże w takich przypadkach wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich powództw wnoszonych przeciwko CU jest Monachium. Obowiązkowe przepisy ustawowe dotyczące wyłącznych sądów właściwych pozostają nienaruszone przez niniejsze postanowienie.

21.2 Stosunki pomiędzy CU a Użytkownikiem(-czką), w tym niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem niemieckiego Międzynarodowego Prawa Prywatnego.

21.3 W przypadku, gdy stosunek umowny lub niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zawierają luki, prawnie skuteczne postanowienia, które strony Umowy uzgodniłyby zgodnie z celami gospodarczymi stosunku umownego i celem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, gdyby wiedziały o lukach, uznaje się za uzgodnione w celu ich uzupełnienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Ogólnych Warunków Handlowych i Warunków Użytkowania, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]