TV Series | Pilot | 2005 | Star TV [tr] | Germany, Turkey

Main data

Brief synopsis

Türk-Alman iliþkilerine mizahi bir açýdan yaklaþan ve izleyicinin büyük beðenisi kazanan keyifli bir dizi. Tam bir neo-Nazi olan Hans , ölen babasýnýn Türk olduðunu öðrenince hayatý deðiþir. Babasý ona Alanya’da bir tatil köyü býrakmýþtýr. Ertesi gün Alanya’ya uçan Hans tatil köyünü bir an önce satýp tekrar Almanya’ya dönmek niyetindedir fakat babanýn vasiyeti ortaya çýkar. Buna göre Hans ile Türkiye’de yetiþmiþ olan ikiz kardeþi Adem oteli birlikte iþleteceklerdir. Hans Almanya’da annesinin yanýnda tipik bir Alman olarak yetiþmiþtir. Adem ise Türkiye’de, Trabzon’da geleneklerine sýký sýkýya baðlý bir genç olarak yetiþmiþtir. Zýt kardeþlerin farklý karakter yapýlarý onlarý hemen her olayda karþý karþýya getirecektir.

Cast

ActorRole nameVoice actor / Speaker
 Jack van CuusenDazlak 1 / Karl [SR]

Crew

DepartmentActivityNameComment
Castingcasting director Manolya MutluCasting Deutschland
Director's DepartmentdirectorOnur Tan

Production companies

CompanyComment
IFR Production [tr]
Troja Film ProduktionServiceproduktion